Xinhua Headlines: China builds world’s largest clean energy corridor

(221220) — CHENGDU, Dec. 20, 2022 (Xinhua) — This aerial photo taken on Nov. 24, 2022 shows the Baihetan hydropower station, which straddles the provinces of Yunnan and Sichuan in southwest China. (Xinhua/Xu Bingjie)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *